Paduarsana

Berbagi Tentang Semua Hal

Daily Archives: August 14, 2012

Napi Nike Leluhur


Orti Bali, Bali Post- Sané encén kawastanin leluhur? Kocap Ida bhatara-bhatari sané malinggih ring rong tiga ring mrajan, sané sampun lebar. Sakéwanten manut kapercayaan krama Bali Hinduné para leluhur i ragané taler numadi lan numitis (kabaos ngidih nasi) kaangga oka-oka lan putu-putu i ragané. Punika awinan nyayangin lan miara oka lan putu taler pateh ring bahkti majeng leluhur.

Siosan ring leluhur-leluhur sané sampun séda, i raga taler madué anak lingsir sané kantun nyeneng, sané yusanné taler luhuran ring i raga. Punika awinan, pangartosan indik leluhur nénten ja mararian ring sané sampun séda kémanten, patut taler kakeniang majeng anak alit lan anak lingsir.

Parisolah krama Baliné pungkuran puniki majeng leluhur sané mangga anak alit lan anak lingsir sampun tiwal pisan. Akéh krama Baliné sané mrika-mriki guber kawitan, nyumbungang leluhur, sakéwanten tan yakti-yakti urati ring anak alit lan anak lingsir. Samaliha wénten taler krama Bali sané setata mrika-mriki makta aran leluhurnyané, jemet numbas berita mangda prasida setata munggah koran sakéwanten marikosa alit-alit sané kadadosang pangabihnyané, miwah setata ngobat-abit anak lingsir, sakadi raganné sané pinih patute.

Akéh taler krama Baliné mangkin sané banget nyumbungang para leluhurnyané antuk makarya banten-banten ageng, ngabén lan mamukur ageng, lan upacara siosan sané taler ageng, sakéwanten lali malaksana becik lan lipia ngaturang genah becik majeng para penglingsiré sané kantun nyeneng, lan kirang uratian ring anak alit.

Contoné ring galah dibi, ri nedeng krama Hindu Baliné ngrayaang rahina Kuningan pinaka hari raya majeng leluhur, ri kala alit-alité kaaturan ngayab tébog pinaka simbul leluhur sané numadi, akéh sané mararian wantah kantos ngayabang lan ngaturang tébog, nénten sumeken ngresepang untengnyané. Kénten talér majeng anak lingsirsané kantun nyéneng, kadi tan kasapa, kabanggiang ring bucu-bucu jero-jeroné soang-soang, kadi kaengkebang saking ramianyane upacara.

Ngaluhurang leluhur, patutné tan ja wantah antuk banten, taler antuk uratian majeng anak alit lan anak lingsir. Lan sané pinih abot taler antuk setata malaksana becik, nglanturang parisolah becik para leluhuré nguni.

 

 

 

Nyak Nyentana, Bli?


nyentana

Image by: raosbali

Ni Komang Sri, kéto anake nyambat adan anaké bajang ené, kajegégan saja tusing ada ané ngidaang nyaihin di désané satmaka bungan désa yéning upamayang. Pangadegné langsing lanjar, kulitné kuning langsat, bokné selem lantang, yéning saihang miribang masaih ajak bintang sinétroné ané suba kasub Agnes Monica, kéto truna-trunané ngorahang. Ni Komang Sri mula anak bajang aget tur bagia manumadi ka mercapada, sawiréh ngelah mémé bapa ané sugih tur sayang tekening ia. Ni Komang Sri sanget pesan kasayangan tekén reramané, krana ia ané lakar glantingina ajaka mémé bapané, apang nerusang keturunané apanga tusing putung, sawiréh ia tusing ngelah nyama muani.

”Cening Komang, bapa ngidih tekéning cening, apang melah-melah ngaba raga, eda kanti cening ngalahin bapa ngantén, yéning ngidaang apang cening ngaba anak truna apang nyak nyentana dini, ngentosin ragan bapané dini makrama di désa,” kéto pabesen bapané ane setata kaingetan tekén Komang Sri. Apang tusing cara embok-embokné ané ngalahin mémé bapané ngantén tan papasadok, ngantén ngrorod utawi kawin lari ajaka tunangané. Ni Komang Sri suba makelo magaé di hotél bintang lima di Nusa Dua. Ia maan tugas di bagian front office, cocok ajak kabisané miwah kajegégané. Ada suba limang tiban makeloné ia magaé di hotélé ento.

Ri sedek ia maan libur, kabenengan masi ada odalan di Pura Kawitanné di désa palekadanné. Ia mulih ajak tunanganne ané bareng-bareng magaé di hotal. Disubané teked di jumahné di désa, ditu ia ajak tunanganné seleg nulungin reramané ngaé sahananing bebantenan. Tunanganné ané madan Mas Joko seleg nulungin bapané ngaé lakar basa genep, ané anggoné mébat buin maninne. Mas Joko mula truna bagus alep tusing pati ngraos liu. Ia di hotel maan tugas di bagian room boy. Suba ada atiban ia matunangan ngajak Ni Komang Sri.

”Cening Komang, nyén anaké muani ané ajak cening mai?,” kéto patakon méméné. ”Ené suba tunangan tiangé mémé, ia madan Mas Joko uling Jakarta,” kéto pasaut pianakné. ”Men nyak ia lakar nyentana dini?,” kéto buin patakon méméné. ”Ia misadia nyentana, ngantén ngajak tiang,” kéto pasautné Ni Komang Sri. Mara keto pasaut pianakné dadi lega pesan méméné tur sahasa ngelut Ni Komang Sri, tusing marasa yéh paninggalanné nrebes baan kaliwat bagiannyané. ”Nah, ené mara pianak mémé, tusing pocol mémé ajak bapa, sarahina ngrastiti ring Betara Kawitan, apang kulawargané dini tusing kaputungan,” kéto raos méméné sambilanga nglanturang majejaitan. Bapané Ni Komang Sri masi sanget liang bagia, sawiréh suba ada ané lakar glantingine di kayangné tua. Sakéwala enu masi inget mémé bapané tekén paundukan-paundukan sebet ané suba nibénin pianakné Ni Komang Sri ané malu.

I pidan ia suba ngelah calon sentana, ané enu ada hubungan panyamaan, ané madan Gedé Cita, misané kapurusan tekén Ni Komang Sri. Ajaka dadua suba pada tresna asih lakar makurenan. Gede Cita mula truna bagus tur suba magae dadi kepala urusan (Kaur) di désané. Mémé bapané Gedé Cita suba patuh paitunganne ajaka mémé bapané Ni Komang Sri lakar nganténang manut cara dresta di désané.

Sakéwala suratan idupé tusing dadi kelidin. Gedé Cita ngalahin mati matabrakan ri sedek ia ngandeng Ni Komang Sri ka salon kecantikan di makiré upacara pawiwahanné. I Gedé Cita mati di tongos matabrakanné, sakéwala tunanganné Ni Komang Sri selamet sawiréh ia ketes ka cariké ané sedeng misi padi. Ento makrana makelo Ni Komang Sri sebet atinné nganti ngemasin gelem abulan tur opname di rumah sakit ané paling élit di kota Dénpasar.

Di subané ia seger ditu katuturin olih mémé bapané apanga ia tusing sanget ngingetang tunanganné ané suba ngalahin. ”Nah cening Komang, eda ento sanget sebetanga sawiréh paduman nasibé suba ada ané ngitungang, i raga dini idup di mercapada patut kukuh mautsaha lan ngrastiti bakti apang prasida manggihin karahayuan,” kéto tutur bapané tekéning Ni Komang Sri. Ni Komang Sri mula anak bajang ané setata satinut lan bakti tekén reramané. Ia ngidaang ngengsapang tunanganné ané suba ngalahin mati. Ia tetep magaé di hotél bintang lima di Nusa Dua. Yén ia marasa kangen tekén reramané ia mulih aminggu cepok. Dikénkéné yéning ia sibuk maan tugas double sit, ia mulih abulan cepok. Pepesan ia ngoyong di tongos kostné di Nusa Dua.

Ni Komang Sri jani suba masi ngelah tunangan ané madan I Nyoman Tantra. Tunanganne ané nomer dua ené magaé dadi Balawista di Kuta. Ia matemu ajak tunanganné ri sedek Ni Komang Sri malali ka pasisi Kutané nylimurang manah. I Nyoman Tantra mula truna bagus, pangadegné tegeh, siteng, ganggas, sakéwala kulitné seleman buin abedik sawiréh sai-sai kena ai di pasisi. Ajaka dadua suba saling tresna asih lakar nglanturang makurenan. I Nyoman Tantra suba nyak lakar nyentana, sawiréh ia suba nglah bli-bli ané lakar ngantinin reramané di désa pakraman palekadanné.

Minabang Ni Komang Sri tusing majatukarma ajaka I Nyoman Tantra, sawiréh satondén tulus lakar makurénan, tunanganné I Nyoman Tantra ngmalunin ngantén ajaka tunangané ané buin besikan ané madan Siti Nurléha, pianak pengusaha gedé uling Jawa. Siti Nurléha sedeng enu kuliah di Fakultas Kedokteran. I Nyoman Tantra suba makelo matunangan ngajak Siti Nurléha. Katemuné ri sedek ia nulungin nylametang Siti Nurléha nyilem di pasih Kutane. Dugas ento Siti Nurleha sedenga libur semesteran. Iseng ia malali tur ngelangi di pasisi pasih Kutané. Bapakne Siti Nurléha ané madan Pak Gatot ngalih tur ngajak I Nyoman Tantra ka Jawa apang nyuang pianakné sawiréh suba beling duang bulan. Ditu di Jawa I Nyoman Tantra ajaka Siti Nurléha anténanga cara adat ané suba kalaksanayang ditu. I Nyoman Tantra terus ngoyong di Jawa sawiréh ia dadianga diréktur salah satu perusahanné ané gelahanga tekén matuanné.

”Uduh, Déwa Ratu Agung, dados asapuniki lacur titiangé manumadi setata katibenin kasungsutan,” kéto sesai panyambatné Ni Komang Sri sebet ngangen tekén déwék tan paguna, yéning ia inget tekén paundukan larané ané malu. Akéto paundukan-paundukan i maluan ané nibénin Ni Komang Sri satondén matunangan ngajak Mas Joko.

”Nah Komang, yéning saja Mas Joko suba nyak nyentana dini, ngantén ajak ragan ceningé, bapa ajak mémén ceningé lakar nunas pawarah-warah miwah pamatut ring ida anaké lingsir di Gria Manik Sari,” kéto ujar reramané ri sedek Mas Joko suba ada di jumahné tur lakar sanggup nyentana, ngantén nyuang pianakné.

Disubané igum paitunganné ajak pianakné miwah para panyamaan dadiané, ditu lantas mémé bapané tangkil ka gria nunas pawarah-warah ring ida anaké lingsir. ”Yéning saja Mas Joko nyak nyentana, makurenan ajaka Ni Komang Sri, sapatutné ia maupakarain cara adat i ragané ané suba katami miwah kapagehang olih para leluhuré,” sapunika baos ida anaké lingsir tekén mémé bapané Ni Komang Sri.

”Jani Mas Joko satondén kaanténang ajak Ni Komang Sri, gaénang ia malu upacara Manusa Yadnya, uling upacara mara embas nganti upacara menek bajang,” kénten malih baosné ida anaké lingsir. ”Disubané lakar nglaksanayang upacara pawiwahan ditu masi gaénang upacara Sudi Wadani apang buin pidan ngelah pratisentana ané suputra tur apanga rahayu kayang kawekas,” sapunika panelas baos ida anake lingsir tekén mémé bapané Ni Komang Sri.

Disubané polih padéwasan sané becik, raris Mas Joko ka upacarain Manusa Yadnya nglantur upacara pawiwahan miwah Sudi Wadani nganutin dresta sané kalaksanayang ring désané i rika. ”Dumogi Ida Sanghyang Parama Kawi ngicénin cening ajak dadua wara nugraha apang bagia kayang kawekas,” sapunika pawarah ida anaké lingsir ri tatkala upacara pawiwahan miwah Sudi Wadaniné sampun puput. ”Mirib pajatu karmané Ni Komang Sri tusing ajak truna Bali, ajak truna Jawa payu kasidan,” kéto pakrimik krama désané ri sedek nyaksiang upacara pawiwahan miwah Sudi Wadaniné Ni Komang Sri.

Sumber: Guru Mangku Pandé Mahasastra. Katerbitin olih: Bali Post, 25 Januari 2009.

 

 

 

Perjalanan Spiritual Seorang Mahasiswi


Ailsa Amila adalah seorang mahasiswa pada saat dia melangsungkan upacara sudi wadani. Lia baru menginjak semester III Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur. Pada saat itu usianya telah memasuki usia 21 tahun, yang secara hukum sah untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya. Kini, dia telah berani mempertanggungjawabkan keyakinan hidupnya dengan memilih Hindu sebagai agamanya. Lia, demikian panggilan akrabnya, tidak ada yang “mendakwahinya” sebelum ia memutuskan masuk Hindu. “Saya masuk Hindu atas kesadaran saya sendiri,” katanya seusai melaksanakan upacara sudi wadani di Ashram Dharmasastra Manikgeni, Pujungan, Tabanan, Minggu 29 Desember 2002. Kini Lia sudah berusia 31 tahun dan mungkin telah menjadi seorang Ibu pada sebuah keluarga Hindu.

Image by: Sejarah Hari Raya Hindu; Ilustrasi

Lia berkisah, dirinya mantap pada pilihannya sekarang ini karena ada semacam dorongan kuat yang meletup-letup dari dalam hatinya. Entah dari mana sumber letupan dan dorongan itu, ia tidak tahu pasti. Padahal sebelumnya ia termasuk memperoleh pendidikan kuat dari orangtuanya pada agama yang dianut sebelumnya. “Ayah saya sudah almarhum. Dia berasal dari Timur Tengah. Sementara ibu, setelah ayah meninggal kembali melaksanakan ritual kejawen,” ujar gadis ceria itu.

Lia menambahkan, lakon kejawen yang dipraktekkan ibunya antara lain melakukan semedi/meditasi. Selesai semedi, biasanya sang ibu memberikan pandangan-pandangan hidup kepada putra-putrinya. Lia bersaudara dua orang. Adiknya, laki-laki, masih di bangku SMU. Dalam memberikan wejangan-wejangan, konon sering ibunda Lia menjelaskan bahwa manusia setelah meninggal akan lahir kembali. Dari sana dia mencoba mencari tahu kebenaran amanat ibunya itu. “Akhirnya saya menulis surat pembaca ke majalah yang terbit di Bali, untuk mohon bimbingan dan buku-buku. Dari proses itulah saya banyak tahu tentang Hindu dan akhirnya saya merasa cocok dan mantap dengan Hindu,” tandas mahasiswi yang mengaku belum punya pacar itu.

Lia mengaku, ia memang sempat punya hubungan khusus dengan laki-laki asal Bali. “Tapi bukan karena alasan itu saya menjadi Hindu. Lagian cerita itu sudah lama, dan sudah lama pula bubaran,” lanjut Lia sembari menegaskan dirinya belum terlalu memikirkan pasangan hidup sebelum studinya selesai. Memang, Lia pernah seperti tersinggung ketika dalam sebuah mailing list di internet, ada yang memberikomentar, Lia mau masuk Hindu gara-gara punya pacar orang Bali yang beragama Hindu. Ketika itu Lia membalas dengan agak emosional: “Saya masuk Hindu bukan karena pacar atau cari jodoh, terlalu kecil kalau saya menganggap Hindu demikian. Saya masuk Hindu karena dorongan hati.” Barangkali sikapnya itu mencerminkan Lia sebagai seorang gadis yang penuh tanggung jawab. Ditambahkan, dirinya tentu saja kelak akan mencari pria pendamping yang sradanya sama dengan dirinya, yakni Hindu.

Sempat ditolak di Malang

Perjuangan Lia untuk masuk Hindu memang agak panjang. Mula-mula ia menghubungi PHDI Malang untuk menyatakan niatnya itu. Oleh PHDI Malang, Lia diminta untuk mengajukan pernyataan tertulis yang diketahui oleh ibunya. Artinya, Lia masuk Hindu harus mendapatkan restu tertulis dari ibunya. Di sinilah muncul ketegasan Lia untuk tidak mau mengikuti “aturan” itu, karena di agama non-Hindu rasanya tak mungkin ada orangtua yang mengizinkan anaknya pindah agama.

Keluhan Lia itu disampaikan kepada teman-temannya. Lalu, oleh prakarsa sejumlah teman-teman Lia di Malang, keluhan itu disampaikan ke mailing list Hindu Dharma Net. Di sinilah timbul simpati dan kemudian ramai-ramai untuk mencarikan jalan keluar, bagaimana agar Lia bisa melaksanakan dorongan batinnya untuk masuk Hindu.

Putu Setia, salah seorang pendiri Hindu Dharma Net memberikan jalan keluar, bagaimana kalau Lia disudiwadani (upacara masuk Hindu) di Ashram Dharmasastra Manikgeni. Hanya saja, karena sedang ada pembangunan di Ashram, upacara itu baru bisa dilangsungkan di bulan Desember. Lia setuju dan kemudian dicarikan hari baik yakni pada liburan akhir tahun. Dengan demikian banyak teman-teman Lia yang akan menyaksikan peristiwa ini.

Ashram Dharmasastra Manikgeni Pujungan sudah sering dijadikan tempat untuk melaksanakan upacara sudiwadani. Surat keterangan sudiwadani cukup ditandatangani oleh Ketua PHDI Kecamatan Pupuan yang mewilayahi ashram itu dengan dua orang saksi, biasanya tokoh-tokoh yang dikehendaki yang disudiwadani. Namun, sudiwadani untuk Lia berlangsung dalam segala keunikannya. Pada saat acara dilangsungkan, terjadi hujan lebat sehingga pelaksanaan sudiwadani tidak dilangsungkan di Padmasana, tetapi di merajan keluarga Putu Setia. Karena itu, upacara ritual sudiwadani dilakukan oleh Putu Setia didampingi Ketua PHDI Kecamatan Pupuan I Wayan Nesa Wisuandha. Sebagai saksi adalah Ida Brahmana Guna Awatara Dasa, anggota sabha pandita PHDI Pusat dan Ketua PHDI Bali I Made Artha. Semula Lia meminta Putu Setia selaku pimpinan ashram sebagai saksi, tetapi Lia bisa diyakinkan bahwa justru ada Ketua PHDI Bali yang datang hadir dan bisa jadi saksi. Ini merupakan sudiwadani yang sangat berarti karena saksinya adalah pimpinan puncak PHDI. Dan sekaligus sudiwadani yang paling khusyuk karena syukuran sudiwadani itu memakai upacara Agni Hotra yang dihadiri tokoh-tokoh muda Hindu dari berbagai kota di Bali. Suatu kehormatan besar untuk Lia, gadis Malang ini.

Sebelum syukuran, sebagaimana tradisi dalam upacara sudiwadani, Lia mendapatkan bekal-bekal mengenai keyakinan dasar agama Hindu, yakni Panca Srada dari I Wayan Nesa Wisuanda. Lalu Lia mendapatkan penjelasan sedikit tentang upacara ritual yang memakai banten versi Hindu Bali itu dari Putu Setia. Soalnya, upacara dilangsungkan di merajan keluarga, maka Lia harus tunduk pada ritual yang ada banten prayascita dan sebagainya. Terakhir Lia mendapatkan wejangan dari Brahmana Guna Awatara Dasa agar Lia mempelajari Weda untuk mencari pengetahuan tentang keesaan Tuhan. Setelah dimengerti keesan Tuhan itu, lanjut Brahmana, agar direalisasikan dalam badan kita. Karena di dalam badan setiap makhluk terdapat percikan Hyang Widhi yang disebut atman atau roh. Potensi atman itu pada dasarnya sama dengan paratman (Hyang Widhi). Namun potensi itu baru bisa bangkit apabila manusia dengan pikiran jernih, jujur, dan tekad yang kuat melaksanakan ajaran-ajaran Weda dan kitab suci Hindu lainnya. Sebaliknya jika manusia bergelimang perbuatan dosa, maka potensi atman itu akan semakin terpuruk.

Tetapi, perjuangan Lia nampaknya memang belum selesai. Karena proses pemelukan agama baru yang diyakini itu tidak diketahui secara formal oleh ibu dan adiknya. Khusus kepada ibunya, Lia mengaku sudah sempat hal itu dikomunikasikan. Reaksi ibunya hanya mengharapkan agar Lia tidak terlalu vulgar menyatakan dirinya beralih agama. “Kepada ibu, kamu boleh saja bersikap mengaku tidak lagi beragama seperti almarhum ayahmu, tapi jangan terlalu menunjukkan sikap berlebihan,” kata ibunya sebagaimana ditirukan Lia. Pesan ibunya akan ia jaga baik-baik. Dirinya tidak akan eksklusif. Meskipun demikian, Lia berjanji akan memanjatkan Mantram Gayatri di rumahnya setiap saat sebagai proses pemberitahuan kepada ibu dan adiknya. “Saya sudah hafal Gayatri Mantram kok,” katanya dengan logat Jawa yang kental.

Sekalipun ada semacam restu dari ibundanya, namun sang ibu tak tahu kalau Lia mantap pada keyakinan Hindu. Dikiranya Lia akan sama-sama pada pilihan kejawen.

Selamat kepada Lia yang kini tergabung dalam keluarga besar umat Hindu. Semoga tetap teguh dalam srada yang baru. Tantangan dan hambatan sudah barang tentu akan selalu ada menyertai hidup ini. Bersembahyang dan berdoalah secara rutin kepada Hyang Widhi. Resapilah isi Bhagawad Gita dengan hati jernih. Niscaya Hyang Widhi akan selalu melindungi umatNya.

Sekali lagi selamat, rajin belajar agar sukses, dan semoga damai selalu.

Sumber: Majalah Raditya

Artikel lain:

  1. Upacara Sudi Wadani
  2. Perjalanan Spiritual Seorang Gadis Sasak
%d bloggers like this: