Paduarsana

Berbagi Tentang Semua Hal

Lomba Makarya Penjor Galungan


Bali Post – KRÉATIVITAS sajeroning malaksana ring widang seni boya wantah prasida kalaksanayang ring sakatah widang seni kémanten, minakadi ring seni lukis, patung, kerajinan miwah seni sané lianan. Seni Kréativitas taler prasida kalaksanayang ring sakatah widang lianan. Silih tunggilnyané lomba sané kalaksanayang mapaiketan sareng rahinan galungan inggih punika lomba makarya Pénjor sané taler parikrama sané kaselehin becik tur positif.

Pénjor wantah sarana upakara sané mesti wénten ri kala umat hindu pacang nyanggra rahinan Galungan miwah rahinan sané siosan. Pénjor malakaran Tiing, madaging hiasan Plawa, Kelapa, Sampian Jaitan saking janur, Busung, Ambu miwah lakaran lianan. Lumrahnyané, Pénjor pacang kapasang kalih rahina utawi arahina sadurung Galungan ring pamesun pekarangan umah ring Bali. Ri kala penampan utawi arahina sadurung Galungan, sakadi sané dumun wénten désa-désa adat ring Bali sané ngawitin ngwéntenang lomba Pénjor pantara sekaa truna-truni ring soang-soang banjar utawi pantara kulawarga.

Parikrama lomba sakadi punika sampun ngawit karincikang tur kalaksanayang olih prajuru miwah sekaa truna ring sakatah désa sané éling ngajegang budaya tradisional sané sampun katami saking panglingsir ring Bali. Pénjor sané naen kalombang wantah Pénjor upacara sané mapaiketan sareng rahina Galungan, boya Pénjor hiasan (kréasi).

Widang sané prasida katuréksa boya kaasrian Pénjor kémanten sakadi penilaian Pénjor hiasan, nanging tradisi Pénjor, wentuk Pénjor Bali lan kajangkepan sarana sané kanggén pinaka Kréativitas seni miwah lakaran sané kanggén. Lomba Pénjor pinaka jalaran ngajegang budaya lokal Bali mangda tan ical tur prasida kalanturang olih para yowanané gumanti yowana taler éling tata cara makarya Pénjor sané anut.

Lomba Pénjor sajeroning ngraménin rahinan Galungan lan Kuningan, sejabaning pinaka jalaran ngajegang budaya, lomba taler prasida ngwewehin pangweruhan indik semertin Pénjor, sané salami puniki kaselehin kirang kauningin antuk kramané. Yéning nglaksanayang lomba Pénjor tradisional sabeciknyané nénten nganggén lakaran sarana lan pepayasan sané prasida katumbas nanging sebeciknyané sakancan piranti mesti kekaryanang ngraga saha kajangkepin antuk pala bungkah, pala gantung, sanggah, miwah sampian Pénjor.

Pénjor wantah pinaka silih tunggil sarana sajeroning ngastawa Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Pénjor upacara mapaiketan sareng upacara agama madué pisarat, nénten ngawag-awag santukan nganutin ajah-ajahan Sastra Agama.

Majalaran lomba taler prasida mupulang krama sareng sami gumanti irika taler prasida kadagingin dharma wecana indik semertin Pénjor. Sajabaning punika taler prasida nyikiang kahuripan sané harmonis manut tatwa Sagilik Saguluk Paras Paros Selunglung Sebayantaka. (nan)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: