Paduarsana

Berbagi Tentang Semua Hal

Daily Archives: September 13, 2012

Perkawinan dan Perceraian Dalam Hukum Adat Bali


Hukum adat Bali mengenal dua bentuk perkawinan, yaitu perkawinan biasa (wanita menjadi keluarga suami) dan perkawinan nyentana/nyeburin (suami berstatus pradana dan menjadi keluarga istri).  Dalam perkembangan selanjutnya, adakalanya pasa­ngan calon pengantin dan keluarganya tidak dapat memilih salah satu di antara bentuk perkawinan tersebut, karena masing-masing merupakan anak tunggal, sehingga muncul bentuk perkawinan baru yang disebut perkawinan pada gelahang. Hal ini menjadi persoalan tersendiri dalam masyarakat Bali sehingga perlu segera disikapi.

divorce

Photo Credit: Iamexpat.nl

Selain perkembangan mengenai bentuk perkawinan, perkawinan beda wangsa yang secara hukum tidak lagi dianggap sebagai larangan perkawinan sejak tahun 1951 berdasarkan Keputusan DPRD Bali Nomor 11/Tahun 1951 tanggal 12 Juli 1951, ternyata masih menyisakan persoalan tersendiri dalam masyarakat, yakni masih dilangsungkannya upacara patiwangi dalam perkawinan yang lazim disebut nyerod.  Hal ini perlu pula disikapi karena hal itu  bertentangan dengan hak asasi manusia dan menimbulkan dampak ketidaksetaraan kedudukan perempuan dalam keluarga, baik selama perkawinan maupun sesudah perceraian.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dan perceraian bagi umat Hindu di Bali dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum adat Bali (disaksikan prajuru banjar atau desa pakraman) dan  agama Hindu. Sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan bagi umat Hindu di Bali dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum adat Bali,  agama Hindu, sedangkan perceraian baru dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan di pengadilan negeri sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

Apabila diperhatikan uraian diatas, tampak jelas bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan penghargaan yang seimbang kepada hukum adat Bali dan agama Hindu, dalam hubungan dengan pelaksanaan perkawinan dan perceraian bagi umat Hindu. Ketentuan hukum adat Bali dan ajaran Hindu mendapat tempat yang sepantasnya dalam pelaksanaan perkawinan, tetapi tidak demikian halnya dalam perceraian. Terbukti, perceraian dikatakan sah setelah ada putusan pengadilan, tanpa menyebut peran hukum adat Bali (prajuru desa pakraman) dan ajaran agama Hindu. Akibatnya, ada sementara warga yang telah cerai secara sah berdasarkan putusan pengadilan, tetapi tidak diketahui oleh sebagian besar krama desa (warga) dan tidak segera dapat diketahui oleh prajuru desa pakraman. Kenyataan ini membawa konsekuensi kurang baik terhadap keberadaan hukum adat Bali dan menyulitkan prajuru desa dalam menentukan swadharma atau tanggung jawab krama desa bersangkutan.

Berdasarkan fakta-fakta di atas maka Pasamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali memutuskan sebagai berikut.

 1. Upacara patiwangi tidak dilaksanakan lagi terkait dengan pelaksanaan upacara perkawinan.
 2. Bagi calon pengantin yang karena keadaannya tidak memungkinkan melangsungkan perkawinan biasa atau nyeburin (nyentana), dimungkinkan melangsungkan perkawinan pada gelahang atas dasar kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan.
 3. Agar proses perceraian sejalan dengan proses perkawinan, maka perceraian patut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 • Pasangan suami istri  yang akan melangsungkan perceraian, harus menyampaikan kehendaknya itu kepada prajuru banjar atau desa pakraman. Prajuru wajib memberikan nasihat untuk mencegah terjadinya perceraian.
 • Apabila terjadi perceraian maka terlebih dahulu harus diselesaikan melalui proses adat, kemudian dilan­jutkan dengan mengajukannya ke pengadilan negeri untuk memper­oleh keputusan.
 • Menyampaikan salinan (copy) putusan perceraian atau akte perceraian kepada prajuru banjar atau desa pakraman. Pada saat yang bersamaan, prajuru banjar atau desa pakraman menyarankan kepada warga yang telah bercerai supaya melaksanakan upacara perceraian sesuai dengan agama Hindu.
 • Prajuru mengumumkan (nyobyahang) dalam paruman banjar atau desa pakraman, bahwa pasangan suami istri bersangkutan telah bercerai secara sah, menurut hukum nasional dan hukum adat Bali, sekalian menjelaskan swadharmamantan pasangan suami istri tersebut di banjar atau desa pakraman, setelah perceraian.

 4. Akibat hukum perceraian adalah sebagai berikut.

 • Setelah perceraian, pihak yang berstatus pradana (istri dalam perkawinan biasa atau suami dalam perkawinan nyeburin) kembali ke rumah asalnya dengan status mulih daa atau mulih taruna, sehingga kembali melaksanakan swadharma berikut swadikara-nya di lingkungan keluarga asal.
 • Masing-masing pihak berhak atas pembagian harta gunakaya (harta bersama dalam perkawinan) dengan prinsip pedum pada (dibagi sama rata).
 • Setelah perceraian, anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh ibunya, tanpa memutuskan hubungan hukum dan hubungan pasidikaran anak tersebut dengan keluarga purusa, dan oleh karena itu anak tersebut mendapat jaminan hidup dari pihak purusa.

Sumber: Keputusan Majelis Utama Desa Pekraman Bali(MUDP)

Kedudukan Wanita Bali Dalam Keluarga dan Pewarisan


Sistem kekeluargaan patrilineal (purusa) yang dianut oleh orang Bali-Hindu menyebabkan hanya keturunan berstatus kapurusa yang dianggap dapat mengurus dan meneruskan swadharma (tanggung jawab) keluarga, baik dalam hubungan dengan parahyangan (keyakinan Hindu), pawongan (umat Hindu), maupun palemahan (pelestarian lingkungan alam sesuai dengan keyakinan Hindu). Konsekuensinya, hanya keturunan yang berstatus kapurusa sajalah yang memiliki swadikara(hak) terhadap harta warisan, sementara keturunan yang berstatus pradana (perempuan), tidak mungkin dapat meneruskan swadharma, sehingga disamakan dengan orang yang meninggalkan tanggung jawab keluarga (ninggal kadaton), dan oleh karena itu, dianggap tidak berhak atas harta warisan dalam keluarga.

nenek

Image by: Made Batuan

Dalam perkembangannya,  kenyataan dalam  masyarakat menunjukkan bahwa ada orang ninggal kadaton tetapi dalam batas tertentu masih memungkinkan melaksanakan swadharma sebagai umat Hindu (ninggal kadaton terbatas), dan ada pula kenyataan orang ninggal kadaton yang sama sekali tidak memungkinkan lagi bagi mereka melaksanakan swadharma sebagai umat Hindu (ninggal kadaton penuh). Mereka yang dikategorikan  ninggal kadaton penuh, tidak berhak sama sekali atas harta warisan, sedangkan mereka yang ninggal kadaton terbatas masih dimungkinkan mendapatkan harta warisan didasarkan atas asas ategen asuwun (dua berbanding satu). Mereka yang tergolong ninggal kadaton terbatas adalah sebagai berikut.

 1. Perempuan yang melangsungkan perkawinan biasa.
 2. Laki-laki yang melangsungkan perkawinan nyentana/nyeburin.
 3. Telah diangkat anak (kaperas sentana) oleh keluarga lain sesuai dengan agama Hindu dan hukum adat Bali.
 4. Menyerahkan diri (makidihang raga) kepada keluarga lain atas kemauan sendiri.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Pasamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali memutuskan mengenai kedudukan suami istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta gunakaya sebagai berikut.

 1. Suami dan istrinya serta saudara laki-laki suami dan istrinya, mempunyai kedudukan yang sama dalam  usaha untuk menjamin bahwa harta pusaka dapat diteruskan kepada anak dan cucunya untuk memelihara atau melestarikan warisan immateriil.
 2. Selama dalam  perkawinan, suami dan istrinya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta gunakaya-nya  (harta yang diperoleh selama dalam status perkawinan).
 3. Anak kandung (laki-laki atau perempuan) serta anak angkat (laki-laki atau perempuan) yang belum kawin, pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta gunakaya orangtuanya.
 4. Anak kandung (laki-laki atau perempuan) serta anak angkat (laki-laki atau perempuan) berhak atas harta gunakayaorangtuanya, sesudah dikurangi sepertiga sebagai duwe tengah (harta bersama), yang dikuasai (bukan dimiliki) oleh anak yang nguwubang (melanjutkan swadharma atau tanggung jawab) orangtuanya.
 5. Anak yang berstatus kapurusa berhak atas satu bagian dari harta warisan, sedangkan yang berstatuspradana/ninggal kadaton terbatas berhak atas sebagian atau setengah dari harta warisan yang diterima oleh seorang anak yang berstatus kapurusa.
 6. Dalam hal pembagian warisan, anak yang masih dalam kandungan mempunyai hak yang sama dengan anak yang sudah lahir, sepanjang dia dilahirkan hidup.
 7. Anak yang ninggal kadaton penuh tidak berhak atas harta warisan,  tetapi dapat diberikan bekal (jiwa dana) oleh orangtuanya dari harta gunakaya tanpa merugikan ahli waris.

Sumber: Keputusan Majelis Utama Desa Pekraman(MUDP) Bali

Meditasi Pustaka Jati


Meditasi Pustaka Jati mengajarkan umat manusia untuk mampu menghidupkan berbagai rerajahan dan sastra jendra sehinggal seolah-olah hidup dan bernyawa sehingga dapat menerima(diisi) berbagai macam kekuatan gaib sesuai yang dikehendaki, selain itu meditasi ini juga mengajarkan bagaimana seseorang mampu memperoleh kekuatan gaib sehingga memiliki daya sakti untuk menghidupkan(nguripan) berbagai bentuk rerajahan dan sastra jendra dengan terbebas dari pastu kutuk dan Rajapinulah.

Mantra Meditasi Pustaka Jati:

Ong.. Niat ingsun ngrangsukang yoga samadhi Pustaka Jati kang prasida te gulun ngawiwenang angurip sehananing rerajahan lan sastra jendra tan kneng pastu kutuk lan rajapinulah.

Ong.. Hyang Widhi matemahan Bhatara Guru dumogi Paduka Bhatara prasida temurun saking adnyapura rikala ngulun angurip sehananing rerajahan lan sastra jendra lan dumogi paduka bhatara angurip sehananing rerajahan lan sastra jendra dumogi sehananing rerajahan lan sastra jendra pada kaurip matemahan mascaya lan uripcaya.

Ong..siddhirastu tat astu astu swaha. Ong..Sang Hyang Kawiwenang ngulun minta wara nugraha dumogi Paduka Bhatara prasida rumasuk masusupan ring angga sariranku rikala ngulun angurip sehananing rerajahan lan sastra jendra, melarapan antuk pangredanan paduka Bhatara ngulun ngawiwenang angurip sehananing rerajahan lan sastra jendra dumogi ngulun tan kneng pastu kutuk lan rajapinulah.

Ong.. siddhirastu tat astu astu swaha

Ong.. Sang Hyang Kunda Meles ngulun minta wara nugraha dumogi rikala ngulun angurip sehananing rerajahan lan sastra jendra, dumogi Paduka Bhatara prasida angurip mantramku dumogi mantramku asing mati bangun pada kaurip dumogi ngulun tan kneng pasti kutuk lan rajapinulah.

Ong..siddhirastu tat astu astu swaha

Ong..Sang Hyang Kunda Meles angurip mantramku asing mati bangun pada kaurip teka urip..teka urip..teka urip..

Sarana yang digunakan dalam meditasi pustaka jati adalah: Daksina Pejati, Canang Sari, Dupa dan Bunga. Sarana yang digunakan saat melakukan tapa di Mandala atau di rumah hanya canang sari dan dupa.

Dibawah ini adalah urutan(langkah-langkah)melakukan meditasi pustaka jati:

 1. Membuat tirtha pengelukatan; sarana yang digunakan: Toya anyar, samsam, bunga, dupa dan canang sari. Mantramnya sebagai berikut: Ong Pakulun Hyang Widhi, Dewata Nawa Sanga, muang para Sesepuh sami ngulun minta waranugraha wenang akarya tirta penglukatan sane pacang prasida anglukat para sisia muang manusa kabeh angurat dasa mala, sebel kandel maung mala petaka ring angga sarira para sisia muang manusa kabeh. Ong..sarwa klesa, sebel kandel. papa petaka sampurnam, wiraga nirwigna nirupadrawa bukti mukti palaswargam. Ong..sarwa papanca sampurnam. mala pataka sampurnam, klesa desa swasti purnam kapedrawa dewa widhi purnam. Ong.. atma petaka sampurnam, sarwa ragansa nirmala, sarwa dukita moksanam, atma papa sudha purnam. Ong..Papanca purnam, mala pataka sampurnam, atma papa sudha purnam, sarwa wigna winasanam. Ong..ayu werdi aswa werdi werdi pradnyan suka sriya darma sentanu werdinca santute sapta werdayah yatemero sweta dewa yawat gangga mahetale, cadya reka gangga netawa tawa tuyem jaya bawet. Ong.. Dirgayurastu tatastu astu. Ong..Awignamastu tatastu astu. Ong..Suba mastu tastu astu, sapta werdiastu tatastu astu swaha.
 2. Ngelinggihin Hyang Widhi, Dewata Nawa Sanga, Dewi Durga; Dengan Mantram: Ong.. Pakulun Hyang Widhi, Dewata Nawa Sanga muang para ssesepuh sami taler ratu Bhatari Siwa lan Bhatari Durga alinggih aneng daksina pejati, sesantun betara guru, mogi-mogi asung wara nugraha sakluiring pinuja dening ulun wastu purna jati, tan mamirudha ring sariran ulun. Ong..Siddhirastu tatastu astu swaha.
 3. Ngastawa; adalah menyampaikan maksud akan mempelajari atau melakukan tapa tertentu kepada Hyang Widhi, Dewata Nawa Sanga dan para sesepuh, mohon tuntunan, perlindungan dan panugrahan dilakukan oleh sesepuh.

Bersambung…

 

 

 

%d bloggers like this: