Paduarsana

Berbagi Tentang Semua Hal

Ngelidin Lekad Melaibin Mati


Lumut-lumut Watulumbang (131)

Liu mula soroh bancana. Ada bancana di gumi. Ada bancana di awak. Bancana di awak padidi adanina Angga Bancana. Upaminé, ngelah mata dadua, kéwala sing nepukin apa-apa, mati koné matan awaké.

Kéto masih ngelah kuping dadua, kéwala sing ningeh apa-apa, mati koné kuping awaké. Yén usud kulité sing masa apa-apa, mati kone kulité. Seka besik koné nyama di tengahan awaké mati. Ngelah angkihan akatih, masih mani puan lakar pegat. Yén pegat angkihané, mati koné awaké.

Sing ada mati prajani. Ané ada mati sekabedik. Ada matané malunan mati. Ada kulitné utawi kupingné malunan mati. Ada masih pepinehné mati malunan. Angkihan koné siduri mati.

Nyén ané sing mati-mati?

Yén ahli agamané takonin, orahanga atma ané sing mati-mati. Liu satuan ahli agamané indik atma ané sing ngenah. Patuh cara ahli purbakala takonin unduk dinosaurus, mekejang cara tawanga, yadiapin ia sing taén nepukin dinosaurus. Kéto masih anak ané sing nawang apa-apa unduk Satyaloka, bisa ceramah lemah peteng unduk Loka ané paling tegeh dija kadén ento. Yén seken-seken nawang, bedik koné satuané.

Nyén ané sing mati-mati?

Yén ahli tattwané takonin, kéné pasautné. Apa ané sing lekad, sing koné lakar mati. Untengné, sekancan ané lekad, pasti lakar mati. Ada ané lekad uli taluh, ada uli biji, ada uli basang I Mémé, ada lekad uli di keneh I Bapa, ada lekad uli buddhin Sang Yogiswara, ada ané lekad uli batu engkag, ada masih ané lekad uli awakné padidi. Kéto koné induk ané sing mati-mati manut tatwané.

Mekejang ané lekad lakar kena bancana (= mati) sawiréh ané lekad ento ngelah angga. Kéto koné rumusné. Kija lakun melaibin mati?

Péh! Nyukeh-nyukehang dogén petakon awaké. Yén awaké dueg ngaé petakon, masak sing bisa awaké ngaé pesaut. Yén bisa awaké negul, ngudyang awaké sing bisa ngelésang. Yén awaké bisa ngelidin lekad, sinah awaké lakar bisa melaibin mati. Kénkén, bisa awaké ngelidin lekad ané pidan?

Jani liu ada petakon tidong-tidong, sesukat liu ada dharmawacanan nyén kadén. Liu ada petakon joh-tegeh, ulian bisa maca hanacaraka data-data kéwala. Mara lulus kursus méditasi mesertifikat, langsung mukak kursus mecabang-cabang mebunga-bunga.

Petakon awaké padidi waspadain. Ulian petakon, awaké ngejoh-ngejohang uli tetujon. Kéto masih tungkalikané, ulian petakon, awaké maek-maekang tekén tetujon. Cara nak metapa, petakoné cara gegodan. Yén di lawasé gegodan marupa bidadari jegég mentul. Jani gegodane marupa petakon cara misi kéwala ngelengehin.

Yén saja petakon pesu uli di ati, pasti pesautné ada ditu di atiné. Kéwala yén petakoné madasar karirihan, sing ada pesautné. Sastrané koné sing mesaut, yén takonina olih anak ririh. Sastrané lakar mesaut tur mekenyung manis, yén ketakonin olih anak bakti-subakti saking ati.

Koné yén ada anak pangenahné cara suci, waspadain. Yén ada nak ngaku belog pang kadéna bek misi cara ilmu-padi, kelidin. Yén di keneh awaké jeg ada petakon ririh, turéksain. Sawiréh liu anaké sing neked-neked, ulian petakon ulian pesaut. [ibm dharma palguna]*

Artikel Orti Bali Puniki Katerbitin olih: Bali Post.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: