Paduarsana

Berbagi Tentang Semua Hal

Nandurin Karang Awak


—- tong ngelah karang sawah, karang awaké tandurin guna dusun né kanggo ring désa-désa…..” kénten silih tunggil pahan gaguritan “Salampah Laku” kakawian Ida Pedanda Madé Sidemen saking Sanur, Dénpasar. Léngkara inucap sayuwakti sampun kasub pisan ring pasimakraman para budayawan lan sastrawanné ring Bali. Yéning telisikang, léngkara inucap minab nénten ja wantah nganikain raga lan pangwacén mangdané nandur karang raga praragan antuk sakancan kabisan sané kabaos guna dusun, taler mapakéling mangdané pangawi lan pangwacén mawali ka raga soang-soang, ka sakancan pabekel kauripanné suka, duka lan lan pati.
Yéning i raga sampun pascat uning ring kawéntenan karang ragané praragan, sinah tan pacang wénten ieg lan pariselsel ageng.

Nandur karang awak puniki tan bina kadi nandur karang sawah antuk sakancan entik-entikan. Sadurung matetanduran, pateh kadi karang sawahé, karang awaké patut karuwak, mangdané sayaga kaanggén matatanduran, wawu raris kalemekin, katumbeg tur karerehang widih sané becik, anut lan luih. Wawu raris tan lali kasiramin toya, kajaga, kapiara miwah karesikang.

Duaning karang awak, nganutin tuuh awaké, driki i raga patut taler uning ring prarabdan tuuhé. Nandur karang awak sané nguda sinah masiosan pisan sareng nandur karang awak sané lingsir, pola-pali lan soroh tetanduranné taler patut masiosan. Yadiastun asapunika, tata cara nandur karang awak duk ngawitin pacang ageng pisan iusné ring tetandurané pungkuran.

“Nandurin karang awak” ring kakawian Ida Pedanda Madé Sidemen minab nénten ja katuju majeng raga praragan, taler majeng krama siosan ring widang i ragané soang-soang. I riki ida sakadi nganikain mangdané i raga kayun nandur karang awak mangdané madué guna majeng krama siosan, yadiastun guna punika wantah kasambat guna dusun.

Driki ida kadi mabaos ngémpélin, inggih punika prasida maguna dusun kéwanten mawali ka raga soang-soang. Duaning makasami patut kakawitin antuk maguna ring awak, nandur awak, sadurung maguna ring anak siosan, sadurung madué guna dusun.

Yéning raga praragan tan katandur, tan landuh, sinah dusunné tan landuh, tan pacang maguna majeng anak siosan.

Bali Post, Senin, 01 Agustus 2010.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: