Paduarsana

Berbagi Tentang Semua Hal

Tag Archives: dongeng bali

I Lasan


Dugase i malu kacerita di gumine konden ade jelema, mara ade taro tekening buron dogen. Gelising satua kacerita Ida Betara Indra tedun ka marcapada sekancan beburone uli ane cenik nganti ane gede makejang mepunduh dadi abesik lakar madingehang napi pacang kawedar olih Betara Indra. Suba jangkep beburone teka. Betara Indra lantas mangandika.

“Cai buron ajak mekejang, buin kesep di gumine ene lakar ade jelema, ento pikardin Ida sane jati luih tur pradnyan. Dini di gumine lakar idup bareng-bareng. jelema ento keliwat dueg, apang cai ajak mekejang tusing kalah baan i jelema jani gelah pacang maicanin cai ajak mekejang kesaktian pada abedik. Sakewala ingetang, yen dadi baan eda cai anggona tidong-tidong kesaktian caine ento!”

Ningeh keto makuug burone pada girang. Betara indra lantas nibakang tirta ka sekancan baburone. jani makejang burone sakti. Saih I Gajah, I Macan, I kebo, tur burone ane gede-gede makejang ngelah bayu gede. Saih I Lelipi, lipan, celedu tur ane lenan mekejanng ngelah upas. Makejang burone ngelah kesaktian ane malenan. usan keto Betara Indra raris mewali ke swargan, tur para burone pada mulih ngalih alasne padidi-padidi.

kacerita dugas ento ada masih buron ane sing teka ke parumane. Ia madan I Lasan. Mula I Lasan buron lengit pesan, tuara taen rungu teken timpal setata ngenehang ibane pedidi. kacerita di gumine suba ade jeleme. dugas ento ada kone jelema celapat-celapat di tengah alase. jelemane ento nepukin I Lelipi diduur batune, ngenggalang kone jelemane ento melaib. Saget jeto nengok kone I lelasan.

“Mihh… Dewa ratu!!! Cai Lipi nguda cai tusing melaib. icang mara takut pesan ningalin burone gede ento, jeg soleh pesan gobane!”

Mesaut I lelipi, ” ento tidong buron, ento jelema adane. saewala icang tusing takut, karana icang ngelah upas!”

“Uli dija cai maan upas?”

I Lelipi lantas nyeritayang unduk paruman burone marep Betara Indra. I lasan nyesel tusing teka diparumane. Suba keto mulih kone I Lasan. Tengah jalan saget ada jelema mentas, ngrepak i lasan melaib pati kaplug jejeh atine tur takut tusing bisa melanin dewek kerana ia tuara ngelah kesaktian. Ento mekrana lelasane yen nepuk jelema pakresek melaib rengas tur takut. Keto upah i lasan, buron males ngenehang iba pedidi. Idupne setata takut tur tusing melah pejalane.

Sumber: Kumpulan Satua Bali Jilid 2

I Kedis Gelatik


Ade tuturan satua kedis gelatik ajake nyama nyamane ane ngelah sebun di garasi. Dina anu, meme bape i kedis gelatik makeber ngalain sebunne ngalih amahan bange ken panak panak ne, jek kakaina panak panakne ento pedidian.

Buin kejepne Bapa Gelatik mebalik kesebunne.

“Ade ape ne?” petakon Bapa Gelatik, “nyen ane nyakitin cai cening? adi masemu takut keto!”

“Imi, Bapa,” panakne masaut, “ada raksasa gede tur jele mara teka ngenahne galak muah aeng, ye ningalin sebunne ene nganggon matane ane gede. Tiang takut gati!”

“Sajan?” Bapa Gelatik metakon buin, “Kija lakuna magedi ye?”

“Anu … kemu je asane pa!” panak-pamak gelatik mesaut.

“Nah antosan dini!” pituduh Bapa Gelatik, “lakar uber bape ye, de getap nah cening, lakar cak cak bape ye.”

Disubane neked di pengkolan ane katuju, sujatine ditu ade singa ane sedek majalan.

Sakewala i Bapa Gelatik sing takut. Iye mekeber tur enceg di tundun ne i singa lantas majeritan. “Anak ngujang cai mare teka ke sebun cange,” petakon i Bapa Gelatik, “Ngujan cai ngaru ngaruin panak-panak cange?” I singa sing ngerunguang lantas buin majalan.

Ento makada i Bapa Gelatik buin gedeg tur ngerasang majeritan. “Anak cai sing ada urusan ditu nawang! yen buin tawang cang ci kemu,” betne, “nah tingalin dogen nyanan buin yang nak sujatine sing bekite ngetoang,” ye buin mamunyi tur menekang batisne abesik, “yang lakar ngelungan tundun caine aji batis yange.”

Suud ento i Bapa Gelatik buin mewali ke sebunne.

“Nah sube peragat cening,” buin ye mamunyi, “Bapa sube nyak cak raksasane ento. Sing bani apa ye buin mai.”

 

 

 

%d bloggers like this: